Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Quiges houdt zich bezig met de online verkoop van bijoux.

1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Quiges zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17172682 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: https://www.quiges.com.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Quiges worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Quiges ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.6 Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.7 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

1.9 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de wederpartij van Quiges wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.10 Voor het geval een bepaling van deze Voorwaarden niet in overeenstemming is met Nederlandse consumentenwetgeving of anderszins met dwingend recht, dan heeft deze wetgeving voorrang., onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen.

1.11 Indien één of meerdere bepalingen in Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Quiges en u zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen van Quiges zijn vrijblijvend en Quiges behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Quiges. Quiges is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Quiges dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Zodra u bij Quiges een bestelling heeft geplaatst ontvangt u via e-mail een orderbevestiging (alleen op de website van Quiges). Deze orderbevestiging heeft een uniek ordernummer dat uitsluitend geldt voor de desbetreffende bestelling. Op de orderbevestiging vindt u een overzicht van de bestelde sieraden en de kosten hiervan, inclusief de verzendkosten.

2.4 Eventuele aanvullingen en wijzigingen aan de order kunnen kosteloos doorgevoerd worden, mits de wijziging door Quiges schriftelijk is bevestigd en de order nog niet is verwerkt. Indien dit niet het geval is, behoudt Quiges zich het recht voor de aanvullingen en wijzigen te weigeren dan wel extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief wettelijke verwijderingsbijdrage, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

3.2  Quiges kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3  Na ontvangst van de orderbevestiging dient u het totaalbedrag van de bestelling over te maken of te storten naar: 522910912 (ABN-AMRO), t.n.v. Hanson Tang Trading, te Cuijk o.v.v. uw ordernummer. Indien u uw aankopen via eBay heeft gedaan dan maakt u het over naar 477731732 (ABN-AMRO) t.n.v. Hanson Tang Trading te Cuijk o.v.v. uw gebruikersnaam. Het niet vermelden van het ordernummer\gebruikersnaam kan vertraging in de levering betekenen. Zodra het bedrag door Quiges is ontvangen, wordt uw bestelling zo mogelijk nog dezelfde dag aan TNT post aangeboden ter verzending. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Hanson Tang Trading, te Cuijk . Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Quiges.

3.4   Betaling dient in ieder geval te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.5  Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Quiges bent u een bedrag van vijftien(15) euro aan administratiekosten verschuldigd en indien Quiges zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke zullen worden berekend conform Rapport Voorwerk II, onverminderd de bevoegdheid van Quiges om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Quiges gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.7  Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Quiges.

3.8  Facturen worden overhandigd of toegezonden bij levering. De facturen vormen tevens uw garantiebewijs.

Artikel 4. Levering

4.1 Quiges streeft ernaar om bestellingen binnen 3 x 24 uur na ontvangst van de betaling bij TNT post ter bezorging aan te bieden, mits op voorraad. Hiertoe is Quiges echter niet verplicht. TNT Post garandeert dat 98% van haar bestellingen binnen 24 uur wordt bezorgd, mits het afleveradres binnen Nederland is. Quiges kan voor deze garantie echter niet verantwoordelijk worden gehouden.

4.2  Voor het verzenden van uw bestelling rekent Quiges binnen Nederland €2,25 verzendkosten en buiten Nederland €3,25. De sieraden worden deugdelijk verpakt in speciale luchtkussenenveloppen. Indien u de artikelen verzekerd toegestuurd wilt krijgen kunt u dit bij uw bestelling aangeven. De kosten hiervoor bedragen respectievelijk € 7,25 en € 8,25. Mochten de verzenkosten om welke reden dan ook hoger uit vallen dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Bij een niet verzekerde verzending is Quiges niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van uw bestelling.

4.3 Quiges is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan uw zijde of derden tenzij wordt aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Quiges

4.4 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de betaling van het op de orderbevestiging vermelde totaalbedrag, behalve voor zover de vertraging niet aan Quiges kan worden toegerekend. Bij bestelling van door Quiges te leveren goederen dient de plaats van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.5  Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Quiges zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

4.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Quiges zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel voor rekening van Quiges.

4.7 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen worden voorbehouden. Deze afwijkingen zijn inherent aan de werkwijze van Quiges en kunnen niet te allen tijde voorkomen worden. Bij grote afwijkingen in model, kleur en prijs wordt u vooraf ingelicht. U heeft dan de mogelijkheid de koopovereenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 

5.1  De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Quiges verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en afkoelingsperiode

6.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) weken na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Quiges te melden.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Quiges de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs  exclusief verzendkosten daarvan te restitueren.

6.3 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

6.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Quiges te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Op deze ontbinding van de overeenkomst kan alleen aanspraak worden gemaakt wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Door Quiges terzake eventueel al ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

6.5 Bij retourzending worden de producten voor rekening  en verantwoording van de afnemer teruggezonden. Producten dienen in ongeschonden staat, in de oorspronkelijke verpakking en compleet met alle toebehoren te worden geretourneerd.

6.6 Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport zonder stickers, stiftvermeldingen etc. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend, omdat het product anders niet meer verkoopbaar is.

6.7 Quiges behoudt het recht om geretourneerde producten (binnen of buiten de herroepingsperiode van zeven (7) dagen) te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, de verpakking (geheel of gedeeltelijk)is beschadigd, gebruikt of door uw toedoen is beschadigd.

6.8 Indien u een of enige van uw verplichtingen uit hoofde van de met Quiges gesloten overeenkomst(en) niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt bent u van rechtswege in verzuim. Als dan heeft Quiges het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat Quiges tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Quiges verder toekomende rechten

6.8 6.9 Van retourzending zijn uitgesloten: Producten die volgens uw opgave zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan uw persoonlijke eisen, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending .Producten waarvan de verzegeling is gebroken

Artikel 7. Bestellingen/communicatie 

7.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Quiges, dan wel tussen Quiges en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Quiges, is Quiges niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Quiges.

Artikel 8. Overmacht 

8.1  Onverminderd haar overige toekomende rechten, heeft Quiges in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Quiges gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2  Onder overmacht wordt, verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, iedere tekortkoming welke niet aan Quiges kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 9. Garantiebepalingen

9.1 Quiges garandeert de kwaliteit van elk geleverd artikel en staat in voor een goede service. Alle artikelen die aangeboden worden in deze webwinkel zijn nieuw en origineel. De producten worden voor verzenden door Quiges nog eens extra gecontroleerd op eventuele fabricagefouten.  Quiges garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

9.2 De onder artikel 9.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.

9.3 Een verzoek tot het verlenen van garantie wordt slechts door Quiges in behandeling genomen indien dit verzoek - binnen de geldende garantietermijn - is ingediend. Tevens dient dit verzoek binnen 14 dagen nadat de tekortkoming is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden schriftelijk te worden gemeld.

9.3 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele, door Quiges aan de klant afgegeven, aankoopbon c.q. factuur en geldt voor zover dit fabricage- en materiaalfouten betreft. Slijtage,gebruiksfouten/sporen en steenverlies vallen nooit onder de garantiebepalingen.

9.4 Ieder recht op garantie vervalt indien:

  • Zonder toestemming van Quiges door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde artikelen zijn aangebracht.
  • Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van het geleverde artikel, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.
  • Het geleverde artikel wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik. Hierbij valt ook te denken aan professioneel gebruik. Onder professioneel gebruik wordt verstaan alle gebruik ten behoeve van een beroepsuitoefening, het veelvuldige gebruik of het gebruik voor commerciële doeleinden (b.v. vereniging, verkoopstand of kraam).

9.5  De kosten voor wijziging in of reparaties van de geleverde artikelen die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quiges door of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van Quiges.

9.6 Uitgesloten van garantie zijn de transportkosten voor het opsturen van het artikel. Dit geldt van Quiges naar koper evenals van het adres van de koper naar Quiges.

Artikel 10.  Aansprakelijkheid

10.1 Quiges is slechts aansprakelijk voor directe schade aan uw zijde of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Quiges of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van Quiges is.

10.2  De aansprakelijkheid van Quiges in overeenstemming met het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van Quiges.

10.3  Quiges kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van de op de website, in catalogi of andere documentatie van Quiges opgenomen gegevens.

10.4 U vrijwaart Quiges tegen vorderingen uit welken hoofde ook jegens Quiges van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat u bij Quiges hebt besteld, tenzij u aantoont dat Quiges voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.

10.5 In geen geval zal Quiges aansprakelijk zijn voor enige vorm van indirecte schade, waaronder mede te begrijpen bedrijfsschade en gevolgschade, zelfs indien Quiges in kennis is gesteld van een mogelijk optreden van dergelijke indirecte schade.

10.6 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Quiges ter uitvoering van e overeenkomst worden gebruikt.

10.7 Indien een bepaald lid van dit artikel als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt dan wel anderszins in strijd is met dwingend (consumenten)recht, zal deze niet van toepassing zijn.

Artikel 11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

11.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Quiges geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

11.2 Quiges garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

11.3 U erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Quiges, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11.4 Het is niet toegestaan gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming Quiges, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Quiges opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Quiges de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals het toesturen van catalogi.

12.2 U hebt op elk moment het recht Quiges te vragen wat voor gegevens in de database aanwezig zijn en deze te veranderen.
Quiges kan de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de afnemer die middels het internet zijn verzonden niet garanderen, aangezien de mogelijkheid bestaat dat deze persoonlijke gegevens onderschept kunnen worden. Hiervoor kan Quiges op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.

12.3 Als u zich op de site van Quiges inschrijft, verplicht u zich tot het geven van de juiste informatie. Het doorgeven van valse informatie gaat in tegen de voorwaarden op de site. Het niet verstrekken van gegevens die worden gevraagd tijdens uw bestelling en die noodzakelijk zijn voor het verwerken en verzenden van de bestelling, het opmaken van facturen en het in werking stellen van de garantie, leidt tot het annuleren van uw bestelling.

12.4 Indien u toestemming geeft voor verwerking van uw gegevens voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen en voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen die Quiges voor u nuttig acht, zullen uw gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van Quiges en zullen die daarvoor worden gebruikt. Alleen Quiges en haar contractuele partners kunnen u e-mail versturen in het kader van promotionele activiteiten, voor zover u daarmee instemt. U kunt te allen tijde zijn toestemming respectievelijk uw aanmelding voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief ongedaan maken. Indien u dat wenst, dient u dit doorgegeven aan onze klantenservice via info@quiges.com .

12.5 De bewuste ongedaanmaking zal dan binnen een werkdag na ontvangst door Quiges van de bewuste e-mail respectievelijk ontvangst van de bewuste melding bij de klantenservice in ons systeem worden uitgevoerd.

12.6 Wanneer Quiges gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 12.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.

Artikel 13.  Nederlands Recht en bevoegde rechter

13.1 Op elke door Quiges gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, waarbij alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen die resulteren uit de tussen de partijen gesloten overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

13.2 Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan een opdracht geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst met Quiges. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Volg ons op social media: